2017 YEH BROS CUP Swiss Round 2
Beijing BEIH
VS
China Open

Open Room
LIU Jing
Shi Bin
table
Jing Xu
LIU Yinghao
Closed Room
Bi Shu Guang
SUN Shaolin
table
KANG Meng
He Wen Jiong
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
11 4 W 7 150 2 W 9 140 7
12 5 S 11 600 5 N 11 600
13 4 E 10 620 4 W 10 620
14 3 N 10 130 3 S 9 110 1
15 4 W 10 420 4 W 9 50 10
16 3 W 10 170 3 N 9 110 7
17 4 E 10 420 2 E 11 200 6
18 3 S 7 200 3 S 7 200
19 3 S 8 50 3 S 6 150 3
20 5 E 12 620 5x E 12 950 8
IMPs 19 23
VP 8.50 11.50