2017 YEH BROS CUP Swiss Round 5
Beijing BEIH
VS
Shanghai Finance

Open Room
LIU Jing
Wang Xiaojing
table
Li Xiaoyi
LIU Yinghao
Closed Room
Shan Baisong
SUN Shaolin
table
KANG Meng
Shi Haojun
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
11 3 W 9 110 3 W 9 110
12 4 N 11 650 4 N 11 650
13 3x W 7 500 4 N 10 620 3
14 5 E 10 50 3NT W 9 400 10
15 4 E 10 420 4 E 11 450 1
16 6 W 11 100 6 W 12 1370 16
17 3NT E 11 460 4 E 11 450
18 3 N 9 140 3 N 9 140
19 3 W 9 140 2 W 9 140
20 6 N 12 1430 6 N 12 1430
IMPs 27 3
VP 16.78 3.22