2017 YEH BROS CUP Swiss Round 6
Shanghai Finance
VS
PD Times

Open Room
Huo Shiyu
Marc Chen
table
Hou Xu
Chen Jun
Closed Room
Li Jie
Wang Xiaojing
table
Li Xiaoyi
Fu Zhong
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
21 4 W 10 420 3 W 10 170 6
22 4x N 9 100 3 N 9 140 6
23 6 N 12 1430 6 N 12 1430
24 5 N 12 480 6 N 12 980 11
25 1NT W 9 150 3NT W 9 600 10
26 3NT N 9 600 3NT N 11 660 2
27 4 W 7 150 3 W 8 50 3
28 3 E 8 50 3 E 8 50
29 5 W 12 620 3NT E 13 720 3
30 2 N 8 110 2 N 9 140 1
IMPs 16 26
VP 6.57 13.43