2017 YEH BROS CUP Swiss Round 7
Beijing BEIH
VS
Japan 1

Open Room
LIU Jing
Kazuhiko Yamada
table
Masayuki Ino
LIU Yinghao
Closed Room
Kazuo Furuta
SUN Shaolin
table
KANG Meng
Hiroshi Kaku
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 6NT N 13 1020 3NT N 13 520 11
2 4 E 9 50 4 W 9 50
3 2 N 10 130 2NT N 7 50 5
4 3NT S 10 630 4 S 9 100 12
5 3NT E 10 430 3NT E 10 430
6 2 N 7 50 3 W 9 110 2
7 3NT E 8 100 3NT E 8 100
8 1 E 7 80 1NT W 6 50 4
9 4 N 9 50 3 N 9 140 5
10 3 S 10 130 2 S 10 130
IMPs 30 9
VP 16.18 3.82