2017 YEH BROS CUP Swiss Round 7
China Open
VS
PD Times

Open Room
Bi Shu Guang
Zhao Yanpei
table
Patrick Huang
He Wen Jiong
Closed Room
Li Jie
Jing Xu
table
Shi Bin
Fu Zhong
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 6NT N 12 990 6NT N 12 990
2 4x S 8 500 4 S 8 200 7
3 3 N 9 110 2 N 8 110
4 4 N 9 100 3NT S 11 660 13
5 3NT E 10 430 3NT E 10 430
6 2NT S 4 200 1NT S 6 50 4
7 3NT E 8 100 3NT E 8 100
8 1 E 6 50 1NT W 7 90 4
9 4 W 9 100 4 W 10 620 12
10 2NT S 10 180 2NT S 10 180
IMPs 16 24
VP 7.17 12.83