2017 YEH BROS CUP Swiss Round 8
Shanghai Finance
VS
Chinese Taipei

Open Room
Shan Baisong
Edward Yeh
table
Mou Chen
Shi Haojun
Closed Room
Jiang Gu
Wang Xiaojing
table
Li Xiaoyi
David Yang
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
11 1 W 6 50 2 N 6 100 4
12 4 E 10 420 2 E 10 170 6
13 1NT W 8 120 1NT E 8 120
14 3 N 9 110 2NT S 9 150 1
15 1NT S 8 120 1NT S 9 150 1
16 4 S 12 480 4 S 11 450 1
17 6 E 11 50 6 E 11 50
18 6NT S 12 1440 6NT S 12 1440
19 5 N 11 400 6 S 11 50 10
20 3NTx E 8 200 2 W 9 110 7
IMPs 22 8
VP 14.54 5.46