2017 YEH BROS CUP Swiss Round 9
Singapore
VS
Shanghai Finance

Open Room
Zhang Yukun
Wang Xiaojing
table
Li Xiaoyi
Fong Kien Hoong
Closed Room
Huo Shiyu
Lam Cheng Yen
table
Kelvin Ng
Chen Jun
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
21 4 E 10 420 4 E 11 450 1
22 4 S 9 50 4 S 9 50
23 3NT N 8 100 6 S 11 100
24 2 N 9 140 2 S 10 170 1
25 3 N 10 130 4 N 10 130
26 3 N 9 140 3 N 11 200 2
27 2NT N 6 100 4 W 11 150 2
28 2 E 6 100 3 N 10 170 2
29 3NT W 10 630 3NT W 10 630
30 3NT S 9 400 3NT N 11 460 2
IMPs 3 7
VP 8.50 11.50