2017 YEH BROS CUP Swiss Round 9
China Open
VS
Japan 2

Open Room
Bi Shu Guang
Toshiko Kaho
table
Akiko Yanagisawa
He Wen Jiong
Closed Room
Kyoko Shimamura
Shi Bin
table
Jing Xu
Makiko Sato
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
21 4 E 10 420 4 E 10 420
22 4 S 7 150 4 S 9 50 3
23 5 S 11 600 6 S 10 200 13
24 1NT E 6 50 1NTx E 7 180 6
25 4 N 10 130 2x E 8 670 13
26 3 N 11 200 3NT W 7 200
27 2 E 11 200 3NT E 9 400 5
28 2 N 9 140 5x E 6 1100 14
29 3NT W 10 630 3NT W 10 630
30 3NT S 9 400 4x W 8 300 3
IMPs 40 17
VP 16.59 3.41