19th NEC CUP Qualifying Round 9
Kacho-fugetsu
VS
PYON

Open Room
Kunio Kodaira
Yuki Fukuyoshi
table
Mariko Ueda
Teruo Miyazaki
Closed Room
Yoshiyuki Nakamura
Masako Otsuka
table
Akiko Miwa
Takeshi Hanayama
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 4 W 11 450 4 W 11 450
2 1NT N 10 180 1NT N 9 150 1
3 3NT N 11 460 3NT N 10 430 1
4 4 E 7 300 4 E 8 200 3
5 6 N 11 100 4 N 11 650 13
6 5 S 9 100 5 N 9 100
7 Passout 3 S 10 170 5
8 3 W 10 130 2 S 7 50 2
9 3 N 9 110 3NT N 10 430 8
10 6 N 10 200 6NT S 10 200
11 4 S 10 420 4 S 11 450 1
12 5 W 13 510 4 W 13 510
13 2 E 8 110 2 E 8 110
14 3NT N 8 50 3NT N 10 430 10
IMPs 5 39
VP 2.37 17.63