20th NEC CUP Qualifying Round 8
SAKURAI
VS
Five Star

Open Room
Tsuneo Sakurai
Akiko Kawabata
table
Sumiko Sugino
Atsushi Kikuchi
Closed Room
Katsumi Takahashi
Kenichi Asaoka
table
Takehiko Tada
Kazuko Kawashima
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
17 7x N 11 300 6 W 11 50 8
18 6 N 13 1460 4 N 13 710 13
19 3 E 9 140 3 E 9 140
20 4 W 8 200 3 W 8 100 3
21 3 E 8 50 4 E 8 100 2
22 3NT S 12 490 2 S 11 150 8
23 2 E 8 110 2 E 9 140 1
24 4 N 13 510 4 N 13 510
25 3 N 9 110 3 N 11 150 1
26 3 E 9 110 3NT W 7 200 7
27 3NT W 10 430 4 E 9 50 10
28 3 N 11 150 5 N 11 600 10
29 3NT W 10 630 3NT W 8 100 12
30 4 E 10 420 4 W 10 420
IMPs 25 50
VP 3.79 16.21