2017 YEH BROS CUP Swiss Round 10
Japan 1
VS
China Open

Open Room
Kazuo Furuta
Jing Xu
table
Shi Bin
Hiroshi Kaku
Closed Room
Bi Shu Guang
Kazuhiko Yamada
table
Masayuki Ino
He Wen Jiong
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 1NT W 5 100 1NT W 5 100
2 2 W 9 140 4 E 9 50 5
3 5 E 12 620 3NT E 8 100 12
4 2 E 8 110 4 E 8 200 7
5 3 E 12 170 4 E 11 150 1
6 2 E 9 140 3 W 8 100 6
7 3 E 9 140 3NT W 5 400 11
8 3 N 7 100 4 N 7 150 2
9 3NT N 9 400 3NT N 10 430 1
10 7 W 12 100 6 E 13 1460 17
IMPs 19 43
VP 3.22 16.78